ข่าวกรองธุรกิจ: กุญแจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวกรองธุรกิจ: กุญแจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้ ข้อมูล, วิธีการทางสถิติ, และ ระบบไอที เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ กระบวนการนี้รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ, การเตรียมและจัดโครงสร้างข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์, และจากนั้นใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา, การวินิจฉัย, การคาดการณ์ และการให้คำแนะนำ เพื่อสร้าง ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์, การปรับปรุงการดำเนินงาน, การตลาด, การบริหารความเสี่ยง และฟังก์ชันทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ

การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, ประเมินความสามารถในปัจจุบัน, ระบุตัวชี้วัดหลัก, รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, เลือกเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม, ตีความข้อมูลเชิงลึก, วัดผลกระทบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง องค์กรยังต้องคำนึงถึง ข้อพิจารณาทางจริยธรรม ที่สำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ความยินยอม, ความเป็นธรรม, ความรับผิดชอบ และการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำการวิเคราะห์ธุรกิจมาใช้อย่างรอบคอบ บริษัทสามารถตัดสินใจ โดยอิงจากข้อมูล เพื่อกระตุ้นการเติบโต


จะเริ่มต้นด้วย:

บทนำสู่ข่าวกรองธุรกิจ

ข้อมูล วิธีการทางสถิติ และระบบไอทีถูกนำมาใช้ในข่าวกรองธุรกิจเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ประการแรก ข้อมูลจะถูกรวบรวมผ่านระบบภายใน โซเชียลมีเดีย ความคิดเห็นของลูกค้า การวิจัยตลาด ฯลฯ

เมื่อได้รับแล้ว ข้อมูลดิบนี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ มันถูกประมวลผล ทำความสะอาด และจัดโครงสร้างให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ ข้อมูลที่แก้ไขแล้วสามารถตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปที่สำคัญได้

data mining

การวิเคราะห์ใช้หลายวิธี การใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลและการขุดข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนาจะแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านการเจาะลึก การค้นพบข้อมูล และความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยแสดงให้เห็นว่าเหตุใดผลลัพธ์บางอย่างจึงเกิดขึ้น

การใช้แบบจำลองทางสถิติและการพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สุดท้ายนี้ เธอใช้วิธีการสร้างแบบจำลองและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแนะนำการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เมื่อตีความอย่างถูกต้อง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะสนับสนุนการเติบโตโดยการระบุโอกาส ระบุแนวโน้ม และปรับปรุงขั้นตอน ข่าวกรองธุรกิจคือกระบวนการที่เป็นระบบในการแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจ

บทบาทของข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ

ในการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน ข้อมูลช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจอย่างรอบรู้ เป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่นำเสนอแนวคิดที่เปิดโอกาสในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่

ข้อมูลเบื้องต้นจะช่วยให้เข้าใจสถานะของตลาด พวกเขาตีความพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาด และตำแหน่งการแข่งขันได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลดังกล่าวช่วยในการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์และแนะนำองค์กรไปสู่โอกาสในการขยายตัว

ข้อมูลยังทำให้สามารถติดตามประสิทธิภาพได้ บริษัทสามารถค้นพบส่วนที่ประสบความสำเร็จและส่วนที่ต้องปรับปรุงโดยการประเมินข้อมูลการขาย ประสิทธิภาพทางการตลาด ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอื่นๆ ความชัดเจนนี้ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลช่วยปรับปรุงการปรับให้เป็นส่วนตัวและการบริการลูกค้าโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรูปแบบการจับจ่ายของพวกเขา สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจและเพิ่มความภักดี

ข้อมูลยังมีประโยชน์สำหรับการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย การแทรกแซงแต่เนิ่นๆ ทำได้โดยการช่วยระบุรูปแบบและความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงอันตราย กลยุทธ์เชิงรุกนี้สามารถปกป้องบริษัทจากผลกระทบด้านลบ

data driven predictive analytics

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถช่วยระบุแนวโน้มในอนาคตได้ บริษัทต่างๆ สามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข่าวกรองธุรกิจ

กระบวนการต่างๆ ได้รับคุณค่าจากข่าวกรองธุรกิจ และแต่ละกระบวนการช่วยสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ซึ่งช่วยให้บริษัทเติบโต

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการวิจัยตลาด โซเชียลมีเดีย ระบบปฏิบัติการ และฟอรัมออนไลน์

 • การเตรียมข้อมูล หลังจากทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูลดิบแล้ว ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความรู้ใหม่ในภายหลัง

 • การวิเคราะห์ ข้อมูลที่เตรียมจะถูกตรวจสอบโดยใช้วิธีการทางสถิติ ด้วยการวิจัยเชิงพรรณนา การวินิจฉัย การคาดการณ์ และเชิงพรรณนา ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำใครจะให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ

 • การตีความ ผลของการวิเคราะห์จะต้องตีความอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีความเข้าใจในธุรกิจในขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลสถิติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่จับต้องได้และเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • แอปพลิเคชัน ขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือการใช้แนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจ คุณต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือการลดความเสี่ยงเพื่อประโยชน์สูงสุด

 • ทบทวน ขั้นตอนนี้กำลังดำเนินอยู่ ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ควรได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของระบบธุรกิจอัจฉริยะนั้นอยู่ที่ความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร

เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้

กระบวนการข่าวกรองธุรกิจที่สำคัญของการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้เกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการ แต่ละกระบวนการมีความหมายพิเศษ

raw data into actionable information

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบปฏิบัติการ ความคิดเห็นของลูกค้า และแนวโน้มของตลาด

 • การเตรียมข้อมูล ข้อมูลดิบได้รับการทำความสะอาดและจัดโครงสร้าง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลการวิจัยที่ได้รับในภายหลัง

 • โครงสร้างข้อมูล สามารถจัดระเบียบด้วยวิธีเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์หรือชุดของความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูล

 • การรวมข้อมูล ในการสร้างข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แบบรวม ข้อมูลจะถูกรวมจากหลายแหล่ง ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 • การวิเคราะห์ข้อมูล. หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะมีการสรุปผล พวกเขาประเมินผลการวิเคราะห์และเสนอรายละเอียดสถานการณ์ทางธุรกิจ

 • การตัดสินใจ ความคิดที่สร้างขึ้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ สามารถใช้เพื่อสร้างแผน ปรับปรุงกระบวนการ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • การติดตามประสิทธิภาพ เมื่อมีการตัดสินใจแล้ว การติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ค้นพบจะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ต้องการ

ด้วยขั้นตอนนี้ องค์กรสามารถได้รับความรู้ที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้า

การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ในธุรกิจ

การตัดสินใจทางธุรกิจขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ที่ให้รากฐานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับกลยุทธ์และการดำเนินการ

analytical decision making in business

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด คู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภค และประสิทธิภาพภายในเพื่อช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทต่างๆ สามารถระบุโอกาส ความเสี่ยง และจุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งส่งผลให้แผนกลยุทธ์มีรากฐานที่ดี

 • ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ธุรกิจสามารถระบุความไร้ประสิทธิภาพ คอขวด และความสูญเปล่าได้โดยการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ประหยัดทรัพยากร และเพิ่มผลผลิต

 • การตลาดและการขาย Analytics สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความชอบ พฤติกรรมการซื้อ และรูปแบบของลูกค้า ธุรกิจสามารถเปลี่ยนวิธีการตลาดและการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มรายได้

 • การจัดการความเสี่ยง องค์กรสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อตรวจหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและสร้างแผนเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้สามารถแก้ปัญหาและคาดการณ์เชิงรุกได้

 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของซัพพลายเชนได้โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคาดการณ์ความต้องการ ระดับสินค้าคงคลัง และกระบวนการลอจิสติกส์ สิ่งนี้สามารถช่วยในการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล

 • ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยมืออาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การรักษา การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทต่างๆ สามารถปรับปรุงข้อเสนอของตนโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยคำนึงถึงข้อมูลป้อนเข้าของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด

 • การจัดการทางการเงิน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ รูปแบบต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน ช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้

การใช้เครื่องมือเหล่านี้ การวิเคราะห์ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และการเติบโตโดยรวม

เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจขั้นพื้นฐาน

ระบบธุรกิจอัจฉริยะใช้เครื่องมือต่างๆ ในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และตีความข้อมูล เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก

 • SQL ภาษาคิวรีที่มีโครงสร้างใช้ในการจัดการและจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้คุณดึงข้อมูล อัปเดต และจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างได้

 • Excel Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย คุณสมบัติของมันรองรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นพื้นฐาน การล้างข้อมูล และการจัดระเบียบ

 • Python ภาษาการเขียนโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากความเรียบง่ายและไลบรารีที่มีประสิทธิภาพ เช่น Pandas, NumPy และ SciPy ที่รองรับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงข้อมูล

 • R. R เป็นภาษาที่ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแสดงภาพ แพ็คเกจที่หลากหลายทำให้เป็นอาวุธที่ทรงพลังในกล่องเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

 • Tableau Tableau เป็นเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลที่รู้จักกันดี สามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และการแสดงภาพแบบโต้ตอบช่วยในการสำรวจข้อมูลและการรายงาน

 • Microsoft PowerBI เป็นแอปพลิเคชันระบบธุรกิจอัจฉริยะที่มีการแสดงข้อมูลและคุณสมบัติระบบธุรกิจอัจฉริยะ สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่มีความหมายโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

 • SAS. Statistical Analysis System (SAS) คือชุดซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง การวิเคราะห์หลายตัวแปร ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการจัดการข้อมูล

 • Hadoop. Apache Hadoop ให้การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากแบบกระจายในกลุ่มคอมพิวเตอร์ สามารถปรับขนาดจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวไปจนถึงอุปกรณ์หลายร้อยเครื่อง

 • Spark. Apache Spark เป็นระบบกระจายแบบโอเพ่นซอร์สสำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและดำเนินการวิเคราะห์ รองรับทั้งการวิเคราะห์แบบกลุ่มและการวิเคราะห์ตามเวลาจริง

 • Google Analytics. เครื่องมือติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้และประสิทธิภาพ

เครื่องมือแต่ละอย่างมีชุดของประโยชน์ที่แตกต่างกัน และเครื่องมือใดที่จะใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ ประเภทของข้อมูลที่ใช้ และวัตถุประสงค์ของการศึกษา

กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์: การกระตุ้นการเติบโต

analytical case studies stimulating growth

 • การวิเคราะห์การค้าปลีก เครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจพบคู่ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมโดยการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม รูปแบบร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการขายต่อเนื่อง และยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยการค้นพบ

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใช้การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ บริษัทได้พัฒนาแบบจำลองเชิงคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์ของเครื่องจักร ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้อย่างมาก ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อรักษาลูกค้า ธนาคารรายใหญ่แห่งหนึ่งได้นำการวิเคราะห์มาใช้เพื่อลดการเลิกราของลูกค้า ธนาคารสามารถระบุสัญญาณเริ่มต้นว่าผู้บริโภคอาจใช้บริการจากภายนอกโดยการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมและการโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าเหล่านี้ จึงมีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความภักดีและการรักษาลูกค้า

 • การปรับปรุงการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้ให้บริการด้านสุขภาพใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย ผู้ให้บริการระบุโอกาสในการปรับปรุงการดูแลโดยการตรวจสอบประวัติผู้ป่วย ผลการรักษา และความคิดเห็น ข้อสังเกตกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนซึ่งเพิ่มอัตราความสำเร็จในการบำบัดและความพึงพอใจของผู้ป่วย

 • การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ บริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใช้การวิเคราะห์เพื่อจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรได้ปรับเส้นทางและกำหนดการจัดส่งให้เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลคำสั่งซื้อ ส่งผลให้จัดส่งได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินงาน

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล บริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใช้การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการจ้างงาน บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานและเมตริกประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้มีการสรรหาในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการวิเคราะห์ในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเติบโตผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล

บทบาทของจริยธรรมในระบบข่าวกรองธุรกิจ

แม้ว่าข่าวกรองธุรกิจจะมีประโยชน์มากมาย แต่ประเด็นด้านจริยธรรมบางอย่างต้องได้รับการจดจำ

 • ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลบางส่วนมีความละเอียดอ่อนหรือเป็นข้อมูลส่วนตัว การเคารพความเป็นส่วนตัวกำหนดให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง จัดเก็บอย่างปลอดภัย และใช้อย่างเหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย

 • ความยินยอม ควรรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลเท่านั้น สิ่งนี้นำมาซึ่งการทำให้ผู้คนทราบว่าเหตุใดข้อมูลจึงถูกรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูล และทำให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถเลือกไม่ใช้ได้

 • ความโปร่งใส องค์กรต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับวิธีการใช้การวิเคราะห์ สิ่งนี้นำมาซึ่งความเปิดกว้างเกี่ยวกับการตัดสินที่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึม ประเภทของข้อมูลที่ใช้ และความหมายที่เป็นไปได้สำหรับบุคคลหรือกลุ่มบางกลุ่ม

 • ความเป็นธรรม การวิเคราะห์ต้องหลีกเลี่ยงการเสริมหรือทำให้เกิดอคติที่ไม่เป็นธรรม นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลต้องมั่นใจว่าอัลกอริทึมและข้อมูลไม่สร้างผลลัพธ์ที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีอคติ

 • ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมและแม่นยำ ข้อเท็จจริงที่ทำให้เข้าใจผิดหรือล้าสมัยอาจนำไปสู่การตัดสินที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือธุรกิจ

 • ความรับผิดชอบ ผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์จะต้องรับผิดชอบ แม้ว่าอัลกอริทึมจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แต่ผู้คนก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างและนำระบบเหล่านี้ไปใช้

 • เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อใช้การวิเคราะห์การแข่งขัน องค์กรต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการละเว้นจากการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือวิธีการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัจจัยด้านจริยธรรมในข่าวกรองธุรกิจมีความจำเป็นเพื่อรักษาความไว้วางใจ รับรองความยุติธรรม และปกป้องสิทธิส่วนบุคคล บริษัทต้องรวมข้อพิจารณาด้านจริยธรรมไว้ในกลยุทธ์การวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรม

วิธีการใช้การวิเคราะห์ในบริษัทของคุณทีละขั้นตอน

การวางแผน การนำไปใช้งาน และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการหลายขั้นตอนในการรวมการวิเคราะห์เข้ากับบริษัทของคุณ

analytics in your company step by step

 • กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์จะเป็นรากฐานสำหรับการรวมการวิเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จ

 • ประเมินสถานะปัจจุบัน ดูตัวเลือกปัจจุบันของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงข้อมูลที่คุณรวบรวม วิธีการประมวลผล และวัฒนธรรมข้อมูลที่แพร่หลายภายในบริษัทของคุณ

 • กำหนดตัวบ่งชี้ที่สำคัญ กำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ เมตริกเหล่านี้ช่วยให้วัดผลกระทบของการริเริ่มการวิเคราะห์ของคุณได้ง่ายขึ้น

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดข้อมูลที่คุณต้องรวบรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประเมิน KPI ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ลูกค้า ตลาด ฯลฯ

 • การเตรียมและล้างข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง สะอาด และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ ขั้นตอนนี้อาจต้องล้างข้อมูล เพิ่มค่าที่ขาดหายไป และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้น

 • เลือกเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ เลือกเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ตามเป้าหมายและลักษณะข้อมูลของคุณ อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่แพลตฟอร์มง่ายๆ เช่น Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนอย่าง Python หรือ SAS

 • การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องมือและวิธีการที่คุณเลือกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้อาจนำมาซึ่งการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวินิจฉัย การคาดการณ์ หรือเชิงกำหนด

 • ความเข้าใจและการนำความคิดไปใช้ เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับธุรกิจของคุณ ตัดสินใจ วางกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยข้อมูลนี้

 • วัดผลกระทบ ติดตาม KPI ของคุณเพื่อพิจารณาว่าความพยายามในการวิเคราะห์ของคุณทำงานได้ดีเพียงใด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคุณค่าของการวิเคราะห์และจัดการโครงการที่จะเกิดขึ้น

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้การวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องตามข้อค้นพบ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายองค์กร และปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์

ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ ธุรกิจสามารถรวมการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

แนวโน้มใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ธุรกิจมีอะไรบ้าง?

แนวโน้มสำคัญ ได้แก่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, การเติบโตของเครื่องมือ BI แบบ self-service ที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้ที่ไม่ใช่เทคนิค, และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันกาล

ธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดจะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างไร?

ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นด้วยเครื่องมือ BI ที่ราคาไม่แพงและใช้งานง่าย, มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายหลักของพวกเขา, และค่อยๆ ขยายความพยายามด้าน BI ของพวกเขาตามการเติบโต

ทักษะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ?

ทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง, ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงสถิติและการทำให้ข้อมูลเป็นภาพ, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีของ BI, และการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ใช้จะยอมรับระบบการวิเคราะห์ธุรกิจ?

กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการนำไปใช้ของผู้ใช้คือการเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางในกระบวนการออกแบบ, จัดให้มีการฝึกอบรมและสนับสนุนอย่างเพียงพอ, แสดงคุณค่าและประโยชน์ของ BI, และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อผิดพลาดทั่วไปบางอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้การวิเคราะห์ธุรกิจคืออะไร?

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การไม่กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, การประเมินต่ำเกินไปในปัญหาเรื่องคุณภาพข้อมูล, การละเลยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, และการเน้นเทคโนโลยีมากเกินไปแทนที่จะเน้นความต้องการทางธุรกิจ

องค์กรควรทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ BI บ่อยแค่ไหน?

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแนะนำให้ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ BI อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป, ประเมินประสิทธิผลของความพยายามในปัจจุบัน, และผสานรวมเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใหม่ๆ

การวิเคราะห์ทางธุรกิจสามารถช่วยในการจัดการวิกฤตและการบรรเทาความเสี่ยงได้หรือไม่?

ใช่ เครื่องมือ BI สามารถช่วยให้องค์กรระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้า, จำลองสถานการณ์วิกฤต, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤต

การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลมีบทบาทอย่างไรในการวิเคราะห์ธุรกิจ?

การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลคือศิลปะของการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจและมีโครงสร้างแบบเล่าเรื่อง มันช่วยทำให้ข้อมูลเชิงลึกของ BI มีส่วนร่วม, เข้าใจได้, และสามารถปฏิบัติได้มากขึ้นสำหรับผู้ตัดสินใจ


Yandex pixel